РКМ Активни Стоки

Инвестиционна цел и фокус

Фондът Райфайзен Активни Стоки е създаден на 10.08.2009г. Инвестиционната му цел е умерен растеж на капитала и участие в развитието на цената на суровините (енергийни и селскостопански продукти, благородни метали и метали за промишлеността). Фондът може да инвестира в ценни книжа, в емитирани от държави, наднационални емитенти и/или предприятия облигации и инструменти на паричния пазар, в сертификати на благородни метали, в дялове в инвестиционни фондове, както и в срочни депозити.

Използвайки активната управленска стратегия на фонда, целта му е да осигури допълнителна възвръщаемост. Инвестира в борсови търгувани фондове (ETFs), борсово търгувани суровини (ETCs), както и във фондове, инвестиращи в суровини и суровинни деривати. Фондът участва във формирането на цените на суровините, но не придобива директно суровини. Това дава на инвеститорите лесен, прозрачен и добре диверсифициран достъп до клас активи. Фондът е подходящ за институционални и индивидуални инвеститори. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е не по-малко от 10 години.

  Такса за емитиране при инвестиране на по-малко от 5,000 евро Такса за емитиране при инвестиране на 5,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 10,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 20,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 100,000 евро или повече
Такса за емитиране 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 0.00%
Такса за обратно изкупуване няма

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: www.rcm-international.com/bg


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.