РКМ Инфраструктурни Акции

Инвестиционна цел и фокус

Райфайзен Инфраструктурни Акции е създаден на 05.08.2008г. Фондът предлага възможност за печалба от инвестиции в секторите по изграждане и поддържане на инфраструктурата и по-специално промишленост, технология, телекомуникация, снабдяване, енергия, здравеопазване.

Фондът инвестира основно в развити пазари като САЩ, Европа и Япония, но също така и в нововъзникващи пазари като Бразилия, Русия, Индия и Китай. По-малките и перспективни пазари като Мексико, Аржентина, Южна Африка, Южна Корея, Малайзия и други също са включени, но в ограничена степен. Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят да увеличат потенциала за висока печалба на инвестицията в акции, като са склонни да приемат значителни ценови колебания (акции и валути).

  Такса за емитиране при инвестиране на по-малко от 5,000 евро Такса за емитиране при инвестиране на 5,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 10,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 20,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 100,000 евро или повече
Такса за емитиране 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 0.00%
Такса за обратно изкупуване няма

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: www.rcm-international.com/bg


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.