РКМ Русия Акции

Инвестиционна цел и фокус

Райфайзен Русия Акции е създаден на 5 Май 2008г. Фондът инвестира в бележещите ръст отрасли на руската икономика. В рамките на инвестиционната стратегия фондът може да инвестира предимно в деривативни инструменти както и да използва деривативни инструменти за обезпечаване.

С площ от 17,1 млн. км² Русия разполага с богати резерви от нефт и газ. Успоредно с предвидените мащабни инвестиционни програми, държавата цели и изграждане на необходимата инфраструктура за икономически подем. Социалният прогрес и политическата стабилност гарантират възможно най-добрия инвестиционен климат. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е не по-кратък от 10 години.

  Такса за емитиране при инвестиране на по-малко от 5,000 евро Такса за емитиране при инвестиране на 5,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 10,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 20,000 евро или повече Такса за емитиране при инвестиране на 100,000 евро или повече
Такса за емитиране 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 0.00%
Такса за обратно изкупуване няма

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: www.rcm-international.com/bg


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.