Отчети за дейността на фонд Активна Защита

Годишни и междинни отчети на Фонд Активна Защита, учреден след преобразуване на Фонд Защитена Инвестиция в Евро