Договорни фондове

Договорни фондове, които предлага Райфайзен Асет Мениджмънт

Какво представлява Договорен фонд?

Oбособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Дейността на всеки фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от лицензирано Управляващо дружество, което е поднадзорно на Комисията за финансов надзор.

Управляващото дружество инвестира набраните парични средства от свое име и за сметка на фонда в различни финансови инструменти, чрез разпределяне на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на ДФ. Управляващото дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.

Договорни Фондове на РАМ (България)

Четири български фонда с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус.

Австрийски фондове РКМ

Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е лидер на австрийския пазар и активен участник на европейския фондов пазар.

Депозит Микс

Kомбинация от срочен депозит в Райфайзенбанк (България) и инвестиция в един от договорните фондове, предлагани от Райфайзен Асет Мениджмънт.

Основни видове Договорни фондове, които предлага Райфайзен Асет Мениджмънт

 • Фондове Паричен пазар
  Предназначени за инвеститори, търсещи минимални нива на поетия риск. Фондовете Паричен пазар инвестират предимно в краткосрочни, ниско рискови финансови инструменти, в това число депозити, държавни ценни книжа и други краткосрочни инвестиционни продукти.

 • Облигационни
  Предназначени за инвеститори, които желаят да постигнат по-висока доходност от тази, която биха получили от фондовете Паричен пазар, но същевременно са готови да приемат малки отклонения в цените за дял от фонда. Облигационните фондове инвестират предимно в облигации и държавни ценни книжа.
 • Балансирани фондове
  Предназначени за тези инвеститори, които са готови да приемат по-широки колебания в цените за дял от фонда, но с потенциала да получат по-висока доходност. Балансираните фондове инвестират в разнообразни инвестиционни класове, но предимно в облигации и акции.
 • Високодоходни фондове
  Предназначени за инвеститори, които са готови да приемат по-високи нива на волатилност, но с вероятността да получат по-висока доходност. Високодоходните фондове инвестират предимно в акции.

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.