Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Aкции

Инвестиционна цел и фокус

Фондът Райфайзен-Азия-Възможности-ESG-Акции /предишно наименование РКМ Евразия Акции/ е инвестиционен фонд и има за цел да постигне дългосрочен ръст на капитала, поемайки по-високи рискове. Той инвестира на базата на индивидуални ценни книжа (т.е. без да се вземат предвид дялове в инвестиционни фондове, деривативни инструменти и депозити до поискване или депозити на изплащане) изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чиито емитенти са класифицирани като устойчиви въз основа на така наречените критерии „ESG“ („Екология“, „Социални въпроси“, „Управление“). Фондът инвестира поне 51% от активите си в акции или еквивалентни ценни книжа на компании, чието седалище или дейност са разположени в Азия. В хода на инвестиционния процес се обръща внимание на теми, ориентирани към бъдещето, като технологични промени, климатични промени, здравеопазване и социални и демографски промени. В същото време не се инвестира в дружества от оръжейната промишленост или в дружества, които нарушават трудовите права и правата на човека, или чийто оборот се генерира от производството или добива на въглища, или в значителна степен от преработката или използването на въглища, или други услуги във въгледобивния сектор.

Освен това се изключват дружества, които произвеждат значителни компоненти в областта на „забранените“ оръжия (напр. касетъчни боеприпаси, химически оръжия, противопехотни мини) или чието корпоративно управление не отговаря на определено ниво на качество. Не се придобиват и деривативни инструменти, които позволяват или могат да подпомогнат спекулациите с храни. По-подробна информация за негативните критерии може да бъде намерена в проспекта (раздел II, точка 13.1). Освен това може да се инвестира и в други ценни книжа, в облигации и инструменти на паричния пазар, емитирани от държави, супранационални емитенти и/или дружества, в дялове на инвестиционни фондове и в депозити до поискване или депозити на изплащане и др.

Фондът се управлява активно без съблюдаване на сравнителен показател.

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.