РКМ Активни Стоки

Инвестиционна цел и фокус

Фондът Райфайзен Активни Стоки е създаден на 10.08.2009г. Инвестиционната му цел е умерен растеж на капитала и участие в развитието на цената на суровините (енергийни и селскостопански продукти, благородни метали и метали за промишлеността). Фондът може да инвестира в ценни книжа, в емитирани от държави, наднационални емитенти и/или предприятия облигации и инструменти на паричния пазар, в сертификати на благородни метали, в дялове в инвестиционни фондове, както и в срочни депозити.

Използвайки активната управленска стратегия на фонда, целта му е да осигури допълнителна възвръщаемост. Инвестира в борсови търгувани фондове (ETFs), борсово търгувани суровини (ETCs), както и във фондове, инвестиращи в суровини и суровинни деривати. Фондът участва във формирането на цените на суровините, но не придобива директно суровини. Това дава на инвеститорите лесен, прозрачен и добре диверсифициран достъп до клас активи. Фондът е подходящ за институционални и индивидуални инвеститори. Препоръчителният инвестиционен хоризонт е не по-малко от 10 години.

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.