РКМ Глобален Акции

Инвестиционна цел и фокус

Райфайзен Глобален Акции е създаден на 16.10.1986 г. Фондът е за инвестиране в дялови ценни книжа, чиято инвестиционна цел е дългосрочен капиталов растеж при поемане на по-високи рискове. Инвестира основно в глобални акции, с регионален фокус върху Северна Америка, Европа и Япония. Предпочитани са компании с атрактивни фундаментални резултати.

В допълнение, секторния и географски подбор на акциите осигуряват широка диверсификация. Фондът е насочен към инвеститори, желаещи да се възползват от получаването на високи доходи от инвестирането в акции, като при това съзнателно поемат риска от значителни курсови колебания (движение на цените на акциите и на валутните курсове). Инвестиционният хоризонт е повече от 10 години.

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

 

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.