РКМ Източна Европа Акции

Инвестиционна цел и фокус

Фондът Райфайзен Източноевропейски Акции е създаден на 21.02.1994г. Инвестира в акции или равностойни на акциите ценни книги в предприятия с център на дейност в страните с нововъзникващи пазари от Централна и Източна Европа, като измежду тях предимно в Русия и Турция.

Инвеститорите печелят от потенциала за растеж на тези страни, както и от по-привлекателните оценки на акциите. Този фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да се възползват преди всичко от растежа и шансовете на страните с нововъзникващи пазари от Европа, но и които осъзнават вероятността от колебания в курсовете и валутите.

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.