РКМ Устойчив Микс

Инвестиционна цел и фокус

Райфайзен Устойчив Микс е създаден на 05.08.1986г. Смесен фонд, чиято инвестиционна цел е получаването на редовни доходи в съчетание с умерен капиталов растеж.

Договорният фонд инвестира най-малко 51 % от фондовия капитал в акции (и равностойни на акциите ценни книжа) на компании, които са със седалище или извършват основната си дейност в Северна Америка, Европа или Азия, и/или в облигации на емитенти със седалище в Северна Америка, Европа или
Азия. При това се подбират компании или емитенти, които въз основа на социални, екологични и етични критерии могат да бъдат определени като такива с устойчиво поведение. Фондът може да инвестира в облигации от държави, мултинационални емитенти и/или предприятия. Същевременно не се извършват инвестиции в определени браншове, като оръжейно производство или генно инженерство в растениевъдството, както и в предприятия, които нарушават например човешките права и трудовото законодателство. Тъй като Райфайзен Устойчив Микс инвестира предимно в облигации и акции (включване на акции в размер на около 50%), върху стойността на дяловете може да влияят особено промените в лихвите и в курсовете на акциите и съответно колебанията във валутите.

Фондът е подходящ за инвеститори, които от една страна желаят да се възползват от високите шансове за печалба от инвестиции в акции и при това съзнателно поемат риска за високи колебания в курсовете (курса на акциите и развитията на валутните курсове), а от друга страна - да се възползват от  предимствата на облигациите.

  Такса за емитиране при инвестиране на суми
до 200 000 евро
Такса за емитиране при инвестиране на суми
над 200 000,01 евро
Такса за емитиране 1.75% 0.50%
Такса за обратно изкупуване няма

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.