РКМ Устойчив Микс

Инвестиционна цел и фокус

Райфайзен Устойчив Микс е създаден на 05.08.1986г. Смесен фонд, чиято инвестиционна цел е получаването на редовни доходи в съчетание с умерен капиталов растеж.

Договорният фонд инвестира най-малко 51 % от фондовия капитал в акции (и равностойни на акциите ценни книжа) на компании, които са със седалище или извършват основната си дейност в Северна Америка, Европа или Азия, и/или в облигации на емитенти със седалище в Северна Америка, Европа или
Азия. При това се подбират компании или емитенти, които въз основа на социални, екологични и етични критерии могат да бъдат определени като такива с устойчиво поведение. Фондът може да инвестира в облигации от държави, мултинационални емитенти и/или предприятия. Същевременно не се извършват инвестиции в определени браншове, като оръжейно производство или генно инженерство в растениевъдството, както и в предприятия, които нарушават например човешките права и трудовото законодателство. Тъй като Райфайзен Устойчив Микс инвестира предимно в облигации и акции (включване на акции в размер на около 50%), върху стойността на дяловете може да влияят особено промените в лихвите и в курсовете на акциите и съответно колебанията във валутите.

Фондът е подходящ за инвеститори, които от една страна желаят да се възползват от високите шансове за печалба от инвестиции в акции и при това съзнателно поемат риска за високи колебания в курсовете (курса на акциите и развитията на валутните курсове), а от друга страна - да се възползват от  предимствата на облигациите.

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.