РКМ Устойчиви Акции

Фондът Райфайзен-Устойчиви-Акции (R) е фонд в акции. Инвестиционната цел на фонда е да постига дългосрочен растеж на капитала при поемане на по-високи рискове.

Фондът инвестира на базата на отделни акции (т.е. без вземане предвид на дяловете в инвестиционни фондове, на деривативните инструменти и на инвестиции, платими на виждане или при поискване) изключително в ценни книжа и/или инструменти на паричния пазар, чиито емитенти са били оценени като устойчиви въз основа на социални, екологични и етични критерии.

Най-малко 51 % от активите на фонда се инвестират под формата на директно придобити отделни активи в акции или равностойни на акциите ценни книжа Същевременно не се инвестира в определени браншове като въоръжаване или зелена/растителна генна техника, както и в компании, които нарушават например трудовите и човешките права. Емитенти на облигациите или съответно на инструментите на паричния пазар, включени във фонда, могат да бъдат между другото държави, наднационални емитенти и/или дружества. Фондът се управлява активно без съблюдаване на сравнителен показател.

 

Повече информация в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: https://www.rcm-international.com

 

Повече информация за разходите, свързани с инвестиционния посредник, можете да намерите на

tarifa-sdelki-operatsii-finansovi-instrumenti-fk090009.pdf (rbb.bg)


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.