ДФ "Райфайзен-Фонд-Ертраг"

ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ е Главна колективна инвестиционна схема на  ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" (Захранваща схема). ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ стартира своята дейност от 01.07.1998 година. Инвестиционната цел на фонда е умерен капиталов растеж при поемане на умерен риск.

Инвестиционни цели на договорния фонд

ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ е смесен фонд от фондове, чиято основна цел е умерен капиталов растеж при поемане на умерен риск.

Инструментите, с които фондът конструира портфейла си са подбрани така, че той да бъде максимално диверсифициран посредством инвестиции в различни финансови инструменти, различни пазарни сектори, емитенти и валути, като по този начин се постига висока степен на защита срещу волатилността на цените на финансовите пазари или преекспонираност към индивидуален пазарен сектор/емитент. Фондът не преследва конкретна цел по отношение на даден


 


ДФ Райфайзен Глобален Балансиран фонд е захранваща КИС по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и 49, ал.2, т. 3 от същия закон инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи, в дялове на ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг“ - Главна КИС, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Виена.

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като инвестициите на съответния фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ - www.ram.bg.

Банката-депозитар на фонда (Главната схема) е Райфайзен Банк Интернешънъл АГ. Проспектът, годишните и шестмесечните финансови отчети, цените за записване и обратно изкупуване, както и допълнителна информация за съответната главна схема можете да намерите безплатно в интернет на немски език на адрес www.rcm.at. В случай на международни регистрации от страни, които не са немскоговорящи, можете да намерите тази информация на английски език на www.rcm-international.com. При поискване инвеститорът има право да получи безплатно, на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на съответна Главна колективна инвестиционна схема.