ДФ "Глобален Акции"

ДФ Райфайзен-Глобален-Акции е Главна колективна инвестиционна схема на  ДФ "Райфайзен (България) Глобален растеж" (Захранваща схема). ДФ "Райфайзен-Глобален-Акции" стартира дейността си на 16 октомври 1986 година. Дяловете на фонда са подходящи за инвеститори, които желаят да инвестират в разнообразен портфейл от финансови инструменти, търсят сравнително висок доход и растеж на спестяванията си, при поемането на умерено до високо ниво на риск.

Фонд Райфайзен-Глобален-Акции е фонд в акции. Инвестиционната му цел е дългосрочен капиталов растеж при поемане на по-високи рискове. Той инвестира предимно (най-малко 51% от фондовия капитал) в акции или равностойни на акциите ценни книжа на компании, които имат седалище или извършат своята дейност в Северна Америка, Европа или в развитите страни от Тихоокеанския регион. Допълнително може да се инвестира и в други ценни книжа, в емитирани от държави, наднационални емитенти и/или предприятия облигации и инструменти на паричния пазар, в дялове в инвестиционни фондове, както и в депозити на виждане и срочни депозити. Фондът се управлява активно и не е ограничен от референтна стойност.

Управляващото дружество може от името на ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“, да инвестира предимно (отнесено към свързания с това риск) в дериватни инструменти, както и да използва такива инструменти  за осигуряване на гаранции.

Фондът е подходящ за инвеститори с  период на държане на инвестицията си над 10 години.

Предимства:

  • Широката диверсификация в портфейла води до по-добро съотношение риск-възвръщаемост.
  • Валутните експозиции на фонда, предполагат позитивен ефект върху представянето на фонда, в случай на подем на развиващите се икономики.
  • В дългосрочна перспектива инвестициите в акции и дялови инструменти предполагат потенциал за реализиране на по-добра възвращаемост от облигациите, като едновременно с това се характеризират и с по-чести и по-големи отклонения в пазарната си цена.

Повече информация за ДФ „Райфайзен-Глобален-Акции“ в сайта на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт: http://www.rcm-international.com/bg 


 


ДФ Райфайзен Глобален Растеж е захранваща КИС по смисъла на чл. 67 от ЗДКИСДПКИ, която без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и 49, ал.2, т. 3 от същия закон инвестира постоянно 85 на сто или повече от своите активи, в дялове на ДФ "Райфайзен Глобален Акции" - Главна КИС, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х. - Виена.

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като инвестициите на съответния фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ - www.ram.bg.

Банката-депозитар на фонда (Главната схема) е Райфайзен Банк Интернешънъл АГ. Проспектът, годишните и шестмесечните финансови отчети, цените за записване и обратно изкупуване, както и допълнителна информация за съответната главна схема можете да намерите безплатно в интернет на немски език на адрес www.rcm.at. В случай на международни регистрации от страни, които не са немскоговорящи, можете да намерите тази информация на английски език на www.rcm-international.com. При поискване инвеститорът има право да получи безплатно, на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на съответна Главна колективна инвестиционна схема.