Индикативен предварителен отчет за разходи

Индикативна информация за таксите и разходите на ДФ Райфайзен Фонд Глобален Растеж и не представлява рекламен материал. Информацията е законно изискуема и Ви съветваме да се запознаете с нея, с цел да вземете информирано инвестиционно решение.

Данни за поръчката
Финансов инструмент Райфайзен Фонд Глобален Растеж ISIN BG9000001131
Продуктова група Договорен Фонд Тип на трансакцията Записване
Стойност на поръчката 100.00 Валута BGN
  Такси при покупка
(еднократни)
Текущи разходи
(годишни)

Такси при продажба
(еднократни)

Сума на разходите:

Разходи за финансови и допълнителни услуги

0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
Разходи за финансовия инструмент 0.00
0.00%
2.75
2.75%
0.70
0.70%
3.45
3.45%
от които Финансови Стимули   0.66
0.66%
  0.66
0.66%
Разходи по години
Разходи през първата година

0.00
0.00%

2.75
2.75%

0.70
0.70%

3.45
3.45%

Годишни разходи на инвестицията

0.00
0.00%

2.75
2.75%

0.00
0.00%

2.75
2.75%

Разходи през последната година

0.00
0.00%

2.75
2.75%

0.00
0.00%

2.75
2.75%

Всички разходи са базирани на сума на инвестицията от 100 BGN. Таблицата отразява очакваните разходи върху номиналната сума на инвестицията. Показаните разходи могат да бъдат отнесени като изчисление само за показаната трансакция. Разходите могат да варират в зависимост от конкретната ситуация и е възможно реализираните разходи да се различават от показаните. Възможно е възникването на допълнителни разходи, за което ще бъдете уведомени. При продажба на придобитите дялове с цел записване на дялове от друг фонд, организиран и управляван от УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, инвеститорът не дължи такси. При поискване на клиента може да бъде предоставена подробна разбивка на разходите по пера.