Портфейл на фонда

 

Ограничения относно структурата на портфейла по проспект Относителен дял (%) в активи на фонда
Дългови ценни книжа /вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава. До 100%
Държавни ценни книжа, издадени и/или гарантирани от държави от Централна и Източна Европа. До 30%
Корпоративни облигации на български емитенти До 10%
Парични средства и банкови депозити със срок до падежа до 12 месеца Минимум 5%

Структура на портфейла на фонда към 29.04.2022


 


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като инвестициите на съответния фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ - www.ram.bg.