Инструменти

Калкулатор за доходност

Изчислява доходността за съответния фонд за съответния период, базирана на Нетна стойност на активите на дял, която се публикува ежедневно и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, посочени в Проспекта на съответния Договорен фонд.

Историческа справка

Показва графиката на движение на НСА за дял за съответния фонд за избрания период.

Прогнозен калкулатор

Дава възможност при задаване на различни параметри клиента да получи прогнозна информация.

  • При определяне размера на месечна инвестиция, срок и очакваната средногодишна доходност, клиента получава информация за бъдещата стойност на инвестицията в края на определения период.
  • При определяне на бъдещата стойност на инвестицията, месечната вноска и очакваната средногодишна доходност, клиента получава информация относно срока, за който трябва да направи инвестицията.
  • При определяне на бъдещата стойност на инвестицията в края на периода, срока на инвестицията и очакваната средногодишна доходност, клиента получава информация относно размера на месечната вноска.