Клиенти

Клиентите имат възможността да избират да инвестират в български договорни фондове, управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт и австрийски договорни фондове, управлявани от Райфайзен Кепитал Мениджмънт ГМБХ, Австрия, както и да получават професионално обслужване за управление на техни инвестиционни портфейли.

Индивидуални клиенти

Консервативните Договорни фондове са алтернатива на депозитите за индивидуални клиенти.

Корпоративни клиенти

Корпоративните клиенти могат да се възползва от висока сигурност, съчетана с възможност за реализиране на добра доходност.

Premium Banking

Професионалното управление и разпределение на личните финанси е особено важно за клиенти, с активи над определен размер.

Институционални клиенти

Институционалните инвеститори могат да се възползват от разнообразието от фондове по региони и класове активи.