Индивидуални клиенти

Консервативните Договорни фондове са алтернатива на депозитите за индивидуални клиенти.

Характерно за консервативните Договорни фондове е високата степен на сигурност съчетана с възможността за реализиране на по-добра доходност.

Инвестицията в Договорен фонд не е обвързана със срокове в сравнение с тази при депозитите. Управляващото дружество обявява ежедневно НСА (Нетна стойност на активите) за дял. НСА за дял е цената на един дял от фонда. Клиентите имат ежедневен достъп до средствата си и възможност да реализират доходността към момента на обратното изкупуване.

Реализираният доход от покупко-продажба на дялове на местни и чужди договорни фондове е необлагаем по българското законодателство, както за физически, така и за юридически лица.


Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, като и инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) и Райфайзенбанк (България), както и на интернет страницата на РАМ www.ram.bg.