Често задавани въпроси

Какво представляват дяловете на Договорен фонд?

Договорният фонд се смята за емитент на дяловете, на които е разделен. Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация, право на обратно изкупуване, както и други права, предвидени в закона или в правилата на договорния фонд.

Когато инвестирате в договорен фонд, Вие купувате дялове на фонда. Фондовете следят всички индивидуални инвестиции, като регистрират броя на дяловете, които всеки инвеститор притежава. Колкото повече пари вложите в договорен фонд, толкова повече негови дялове ще притежавате.

Как реализирате печалба от инвестирането в дялове на Договорен фонд?

Вие можете да реализирате печалба, ако придобиете Вашите дялове на една цена (емисионна стойност), а ги продадете или бъдат изкупени обратно по-късно на по-висока цена (цена на обратно изкупуване). Разбира се, при обратно изкупуване на по-ниска цена, от тази която сте платили за тях, ще реализирате загуба. Друг начин за реализиране на печалба е разпределянето на дивидент на дял след края на финансовата година.

Какво представлява нетната стойност на активите (НСА) на Договорния фонд?

НСА на Договорния фонд се изчислява като от стойността на всички негови активи се извади стойността на всички негови пасиви.

Какво представлява нетната стойност на активите на дял на Договорния фонд?

Нетната стойност на активите на един дял се получава като НСА на фонда се раздели на броя дялове в обръщение.

Кой може да закупува дялове на Договорен фонд?

Дялове на договорни фондове могат да бъдат закупувани от всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Има ли минимална сума за инвестиция в 4-те Договорни фонда, управлявани и предлагани от Райфайзен Асет Мениджмънт?

Минималната сума, с която можете да придобиете дялове от 4-те български фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е 30 лв.
За фонд Защитена Инвестиция в Евро тази сума е 1000 евро.

Има ли период, през който закупените дялове не могат да се продават обратно на фонда?

Обратното изкупуване на дялове на Договорните фондове се извършва всеки работен ден, след като нетната стойност на активите на фонда достигне 500 000 лв. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите (съгласно чл. 193, ал. 8 от ЗППЦК), Договорният фонд може временно да спре обратното изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване, които са подадени след момента на спиране на обратното изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

Какво плащат инвеститорите в Договорен фонд?

Покупката и притежаването на дялове на договорен фонд са свързани с някои разходи. На първо място, инвеститорът заплаща определена сума веднага при покупката на дяловете – това са разходите по емитирането на дяловете на фонда. Освен това има разходи, които се заплащат от самия договорен фонд – такса за управление в полза на Управляващото дружество, брокерски комисиони, и други. Тези разходи, макар и плащани от фонда, ще намалят печалбата на инвеститора. Всички разходи, свързани с дейността на договорния фонд не могат да надвишават 5 на сто от средногодишната нетна стойност на активите по баланса на договорния фонд.

Има ли някакъв срок Договорният фонд?

По принцип Договорният фонд няма срок на съществуване и всеки един инвеститор може във всеки един момент да продаде дяловете си на Управляващото дружестово или през БФБ.

Кога инвеститорът в Договорен фонд получава парите си при подаване на поръчка за обратно изкупуване?

Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката. Обичайната практика е минималният срок да бъде 2 работни дни.

Какво е инвестиционен хоризонт на Договорния фонд?

Инвестиционният хоризонт е препоръчителен период за инвестиране във фонда с цел постигане оптимална доходност съгласно инвестиционната му стратегия. Фондовете с различен рисков профил имат различни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг е инвестиционният му хоризонт.

Какви са условията и редът за придобиване на дялове от Договорен фонд?

Придобиването на дялове може да стане всеки работен ден от 8:30 часа до 15:00 часа чрез подаване на Договор за записване на дялове, придружен с вносна бележка или платежно нареждане, удостоверяващи внесената сума за изпълнение на поръчката. При продажба на дялове се подава Договор за обратно изкупуване на дялове от съответния фонд, както и депозитарна разписка. Поръчката може да бъде подадена лично или чрез пълномощник, включително и чрез лицензиран инвестиционен посредник, в централата на Райфайзенбанк България, както и във всички лицензирани офиси на банката.

В случай, че поръчката се подава чрез пълномощник, последният представя и нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.

Удостоверителни документи за вноските срещу записаните дялове са вносната бележка или платежното нареждане. Те се получават от инвеститорите при плащането, съответно превеждането на сумите срещу записваните дялове.

От къде може да се получи информация за цената на дяловете на 4-те Договорни фонда управлявани и предлагани от Райфайзен Асет Мениджмънт?

Цените за дяловете се обявяват всеки работен ден в клоновете на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, където се дистрибутират фондовете; на Българска фондова борса, след приемане на дяловете на съответния фонд за борсова търговия; във в-к „Пари” и на интернет страницата на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД. Информация за цените може да се получи и на телефон 0700 10 000 (на цената на един градски разговор).

Как се прехвърлят дялове на договорни фондове при наследяване или дарение?

При наследяване или дарение, за да можете да разполагате с дяловете на договорните фондове следва същите да бъдат прехвърлени по Ваша подсметка в "Централен депозитар". За целите следва да посетите офис на инвестиционен посредник, който осъществява дейност на регистрационен агент (РА).

След извършване на прехвърлянето в "Централен депозитар" имате възможността да задържите финансовите инструменти по Ваша подсметка при инвестиционния посредник или по Ваша сметка при "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)".

За целите на прехвърлянето им по Ваша сметка при "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" следва да посетите удобен за вас офис на "Райфайзенбанк" (България), в който да подадете заявление свободен текст и имате възможността:
    1. да задържите инвестираните средства във фонда с цел нарастване на тяхната стойност и да използвате тези средства по-късно
или
    2. да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове.