Райфайзен Асет Мениджмънт вече e сред водещите три управляващи дружества 15.08.2006 Обратно

Само за 5 месеца от началото на публичното предлагане на дяловете от 4-те местни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт, средствата, акумулирани и управлявани от дружеството надхвърлиха 30 млн. лева. Това съответства на 16,29% пазарен дял, сочат данните на Българската фондова борса. По нетна стойност на активите, компанията излезе на 3-то място сред всички управляващи дружества на българския пазар.

Райфайзен Асет Мениджмънт продължава да е най-динамично развиващото се управляващо дружество

Към края на август 2006г. Райфайзен Асет Мениджмънт запази позицията си на най-динамично развиващото се управляващо дружество на българския пазар, като постигна най-висок ръст на продажби на дялове от договорните си фондове.

Общо НСА

Райфайзен (България) Балансиран Фонд е номер едно сред балансираните фондове

Райфайзен (България) Балансиран е най-големият фонд по обем управлявани активи, като към 31 август средствата под управление надхвърлиха 15,3 млн. лв. Фондът следва стратегия с умерен риск и инвестира едновременно в акции и облигации. Нетната стойност на активите на един дял от фонда се покачи от 1.0000 лв., в началото на публичното предлагане, до 1.0517 лв. Значителен инвеститорски интерес генерира и високодоходният Райфайзен (България) Фонд Акции, като активите под управление вече надхвърлят 7,2 милиона лева. При инвестиран 1 лев, в началото на публичното предлагане на дялове от фонда, към 31.08.2006г. нетната стойност на активите на един дял се повиши до 1.0894 лв.

Разпределение на инвестициите

За първите 5 месеца от началото на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) привлече на доверително управление и активи на целеви институционални клиенти, като средствата под управление достигнаха 2 млн. лева.

Райфайзен Асет Мениджмънт е първото българско управляващо дружество, което дава възможност за достъп едновременно до местния финансов пазар и до най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. Дружеството дистрибутира и фондовете Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, като за петте месеца от старта на дейността си, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) е осъществило продажби на дялове от австрийските фондове за над 3,2 млн. евро.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600

* Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в ЦУ на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и в следните офиси/клонове на банката: София, ул. Самуил 87, Пловдив, ул.К.Стоилов 1, Бургас, ул. Фердинандова 5, Русе, ул.Славянска 22, Благоевград, ул.Георги Измирлиев 5, Стара Загора, ул.Княз Борис 79, Велико Търново, ул. Цар Т. Светослав 59, Монтана ул. Трети март 47.
Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.