Актуализирани проспекти на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" 22.03.2010 Обратно

УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява, че е представило актуализирани пълен и кратък проспект на ДФ "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" в Комисията за финансов надзор и на “Българска Фондова Борса – София” АД, на хартиен и магнитен носител.

Същите са публикувани на електронната страница на дружество в интернет - www.ram.bg, в директориите на отделните фондове, рубрика „Проспект и бюлетин”.

Проспектите са на разположение в офиса на управляващото дружество: гр. София, ул. “Гогол” № 18-20, тел. (02) 91 985 626, факс: (02) 943 33 65, както и в над 80 офиса на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в страната, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч.