Нов фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт 19.01.2010 Обратно

Предлагането на дялове от Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро започва на 19 януари

Продажбата на дялове от Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро започва на 19 януари. Фондът е единствената колективна инвестиционна схема от отворен тип в България, която съчетава защита на инвестицията и висока степен на ликвидност. Активите на фонда ще бъдат инвестирани в банкови депозити, ДЦК, инструменти на паричния пазар, борсово-търгувани фондове (ETF) и други финансови инструменти. Дейността на фонда е организирана в тримесечни цикли, като всеки цикъл е с продължителност 100 дни. Минималната сума за инвестиране е 5 000 евро. Препоръчителният инвестиционен хоризонт на вложителите е минимум един инвестиционен цикъл.

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е единственото българско дружество, което управлява шест местни договорни фонда и дистрибутира 11 чуждестранни колективни инвестиционни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. По този начин се покрива пълната гама от рискови профили – от най-консервативните, през умерените, до високорисковите.

 

За допълнителна информация:
Отдел “Връзки с обществеността”:
91 985 174/535/600

* Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектите и правилата на фондовете са на разположение в над 80 офиса на Райфайзенбанк (България) ЕАД в цялата страна, както и на www.ram.bg. Информация за проспектите и правилата на фондовете може да бъде получена на тел. 0700 10 000 (БТК) и 1721 (М-тел и Глобул).