Процес по преобразуване чрез сливане на три фонда 15.01.2013 Обратно

Във връзка с процеса по преобразуване чрез сливане на три договорни фонда, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД, а именно ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”, „Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд” и „Райфайзен (България) Фонд Акции” в новоучредения фонд ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж”, клиентите на горецитираните фондове ще имат възможност да подават поръчки за обратно изкупуване на притежаваните от тях дялове до 14.02.2013г. включително.

След изтичането на този срок, ще започне процедура по преобразуване и сливане на дяловете на трите фонда. Стартирането на търговията с дялове на новоучреденият фонд ДФ „Райфайзен (България) Глобален Растеж” ще започне на 01.03.2013г.

Допълнителна информация можете да получите на тел.: (02) 91 985 467 / 626 / 654.

Уведомително писмо КФН 1

Уведомително писмо КФН 2

Уведомително писмо КФН 3