Стойност на замяна при преобразуващите се фондове 01.12.2014 Обратно

Уважаеми Клиенти,

 

Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” (вливащ се фонд) в ДФ „Райфайзен (България) Фонд Ликвидност” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 910-ДФ/16.10.214 г.  на Комисия за Финансов Надзор, Ви информираме, че са предприети следните действия:

  1. Изчисляване на нетната стойност на активите на преобразуващите се фондове към 27.11.2014 г.
  2. Изчисляване на действителното съотношение на замяна, като отношение между нетната стойност на активите на един дял на вливащия се фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” и нетната стойност на активите на един дял на приемащия фонд ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност”.
  3. Изчисляване на броя дялове, които притежателите на дялове във вливащия се фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” ще придобият от приемащия фонд ДФ „Райфайзен (България) Фонд Ликвидност” - като произведение от броя притежавани дялове от вливащия се фонд по съотношението на замяна, закръглено до девети знак след десетичната запетая.


Резултатът от тези стъпки е показан в таблицата по-долу.

 

Ефективната дата на преобразуване на вливащия се ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации” в приемащия ДФ „Райфайзен (България) Фонд Ликвидност” е 04.12.2014 г.

Обратното изкупуване и продажба на дялове на приемащия ДФ „Райфайзен (България) Фонд Ликвидност” ще бъде възобновено от 05.12.2014 г.

Притежателите на дялове от вливащия се ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации”, които не са се възползвали от правото си да заявят за обратно изкупуване своите дялове, могат да упражнят правата си на притежатели на дялове от ДФ „Райфайзен (България) Ликвидност” считано от 05.12.2014 г.