Информация по чл.79, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ за притежателите на дялове от договорен фонд: Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 28.04.2015 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД информира своите инвеститори, че с РЕШЕНИЕ № 313 – ДФ от 23.04.2015г. Комисия за финансов надзор одобри преобразуването на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж, организиран и управляван от УД "Райфайзен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД в Захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗДКИСДПКИ.

Комисията за финансов надзор разрешава на ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален растеж” да инвестира, без да спазва разпоредбите на чл. 4, ал 1, т. 1, чл. 38, 45, 48 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от ЗДКИСДПКИ, най-малко 85 на сто от своите активи в дялове на австрийския ДФ „Райфайзен Глобален Акции“, Главна колективна инвестиционна схема по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗДКИСДПКИ, организиран и управляван от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х.

 

Важно!!!

Документът с ключова информация за инвеститорите на Захранващата схема - ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“ и на Главната схема - ДФ „Райфайзен Глобален Акции“ са приложени към настоящия документ.

Желателно е документите с ключовата информация за инвеститорите на двата фонда да бъдат прочетени от притежателите на дялове на преобразуващия се договорен фонд Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж“, които не са предварително запознати с характеристиките на Главната и на Захранващата колективна инвестиционна схема и с начина, по който те извършват дейност.

 

1.   Дата, на която ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж ще започне да инвестира в дялове на ДФ „Райфайзен Глобален Акции“

Считано от 29.05.2015г. захранващата колективна инвестиционна схема ДФ “Райфайзен (България) Фонд Глобален Растежзапочва да инвестиранай-малко 85 на сто от своите активи в дялове на Главна колективна инвестиционна схема, австрийския ДФ „Райфайзен Глобален Акции“.

 

 2.   Право на обратно изкупуване

Притежателите на дялове на преобразуващия се ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж имат право на обратно изкупуване на дяловете си през периода на обратно изкупуване без да бъдат начислявани допълнителни такси от управляващото дружество с изключение на таксата за обратно изкупуване от фонда. Размерът на таксата за обратно изкупуване, която притежателите на дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж следва да заплатят, ако упражнят правото си на обратно изкупуване, е 0.35%.

Други такси, свързани с преобразуването не се предвиждат.

Предвижданият период за обратно изкупуване на дяловете е 30 (тридесет) дни, считано от 29.04.2015г. до 28.05.2015г. включително.

 

Приложение

  1. Документ с ключова информация за инвеститорите на Захранващата колективна инвестиционна схема - ДФ „Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж”.
  2. Документ с ключова информация за инвеститорите на Главната колективна инвестиционна схема - ДФ „Райфайзен Глобален Акции“.