Промяна в часовия интервал и таксите за записване и обратно изкупуване при подаване на поръчки за дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж 27.05.2015 Обратно

Считано от 29.05.2015г., поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове от ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж могат да се подават от инвеститорите в часовия интервал от 8:30-16:00 часа. Поръчките, подадени в часовия интервал от 8:30 -16:00 часа, могат да бъде отменени  не по-късно от 16:00 часа в деня на подаването им.

Считано от 29.05.2015г., влизат в сила следните такси за  ДФ  “Райфайзен (България) Глобален Растеж”:

Такси за записване
Инвеститорите, които придобиват дялове от договорен фонд “Райфайзен (България) Глобален Растеж” не дължат такса за емитиране.

Такси за обратно изкупуване
Таксата за обратно изкупуване на дялове на договорен фонд “Райфайзен (България) Глобален Растеж” е в размер на  0,00%, при срок на инвестицията над 6 месеца.
Таксата за обратно изкупуване на дялове на договорен фонд “Райфайзен (България) Глобален Растеж” е в размер на  0,70%, при срок на инвестицията по-малък от шест месеца.