Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на дялове на нов договорен фонд “Райфайзен (България) Активна Защита в лева” 16.08.2017 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от дата 11.09.2017г. стартира предлагането на дялове на нов договорен фонд “Райфайзен (България) Активна Защита в лева”, захранваща колективна инвестиционна схема, инвестираща постоянно 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Евро-Клик” (“Raiffeisen-Euro-Click“) .
Инвеститорите не дължат такса за записване на дялове от фонда, както и такса за обратно изкупуване не се дължи при срок на инвестиция над една година, а при инвестиция под една година, таксата за обратно изкупуване е 0,30%. Захранващата КИС не дължи такси при записване и обратно изкупуване на дялове на Главната КИС. Валутата на фонда е лева, минималната сума за инвестиране е 30 лева, а възнаграждението за управление на фонда е до 1,00% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “Райфайзен (България) Активна Защита в лева”.
Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове от фонда всеки работен ден от 8:30-16:00 часа в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, където се предлагат дяловете на фонда и на адреса на УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД в гр.София 1407, район Лозенец, Експо 2000, бул. Никола Вапцаров.