Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от 11.09.2017г. стартира емитирането на дялове на нов договорен фонд “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА" 11.09.2017 Обратно

 

Райфайзен Асет Мениджмънт предлага нов договорен фонд в лева

 

  • Райфайзен (Райфайзен) Активна Защита в Лева е захранваща схема на австрийски фонд, с нисък до умерен риск

Алтернатива на стандартните банкови продукти, предназначен за хора с по-дългосрочен инвестиционен хоризонт.

            Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД започва предлагането на нов местен договорен фонд – Райфайзен (България) Активна Защита в Лева. Фондът представлява захранваща схема, която инвестира постоянно минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик,  управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства. Валутата на фонда е лева, а минималната сума на инвестицията е 30 лв. Райфайзен Асет Мениджмънт предлага същия фонд в евро, като активите му под управление в България са близо 30 млн. евро.

            „Клиентите ни търсят алтернативи за спестяване поради рекордно ниските лихви, което насочва вниманието им към различни инструменти за управление на семейния бюджет като фондовете и застраховките“, коментира Мадлен Минева, изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт. „Само през последната година клиентите на дружеството ни са се увеличили с близо 80%, а от началото на годината хората, които редовно заделят малки суми, които инвестират в избран от тях фонд по продукта ни Индивидуален инвестиционен план са със 160% повече. За да отговорим на нарасналите нужди на клиентите ни им предлагаме  още един фонд в лева, който да е алтернатива за спестяване и инвестиции“, допълни Минева.

 

            Двата фонда – Райфайзен Активна Защита в Лева и Евро са уникални за българския пазар, тъй като предлагат модел, който цели да защити 90% от най-високата достигната историческа стойност на дял от Райфайзен Евро Клик.Фондът е предназначен за инвеститори с нисък рисков апетит и с по-дълъг инвестиционен хоризонт, които в същото време биха желали да получат приемлива възвращаемост. Със своя глобален подход и специален фокус върху риска и запазването на вложението, фондът предлага усъвършенствано решение на дилемата, пред която са поставени инвеститорите в днешната глобална среда на ниски лихви.

Райфайзен Евро Клик, чиято захранваща схема е новият фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт, инвестира в активи в целия свят –  както в такива с по-нисък риск като депозити, инструменти на паричния пазар, облигации, фондове, така и в активи с по-висок риск - облигации, облигационни фондове, акции или фондове, инвестиращи в акции.

 

Клиентите на Райфайзен Активна Защита в Лева не дължат такса за записване на дял от фонда, както и за обратно изкупуване при срок на вложение над една година. При инвестиция под една година таксата за обратно изкупуване е 0.30%. Клиентите могат да се възползват и от безплатна банкова сметка, с която да обслужват операциите си във фонда. В онлайн банкирането на Райфайзенбанк също така могат както да следят движението на инвестицията си и да извършват операции като покупка и продажба на дялове от фонда, във всеки момент, когато са им необходими средства.

Дялове от новия фонд могат да бъдат купени в офисите на Райфайзенбанк в цялата страна, както и  директно чрез Райфайзен Онлайн за клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт.

 

***

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е управляващото дружество на Райфайзенбанк, лицензирано през 2005 г., което още от старта на дейността си се нарежда сред лидерите на българския пазар по управление на активи. Дружеството организира и управлява пет местни договорни фонда и предлага дялове от 10 чуждестранни схеми на австрийското Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (Виена), покриващи целия рисков профил – от умерени фондове, инвестиращи на паричния пазар, до високорискови фондове, инвестиращи на глобалните пазари на акции. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява най-големият български договорен фонд – Райфайзен Консервативен Фонд България. Към края на юли  2017 г. дружеството управлява активи за близо 179 млн. лв. и има близо 9000 клиенти. За последната една година дружеството е увеличило активите си с над 21%.

 

***

 

Публикуваният Проспект на Райфайзен (България) Фонд Активна Защита в лева, както и Ключовата информация за инвеститорите са на разположение на www.ram.bg. При поискване инвеститорът има право да получи безплатно на хартиен носител проспекта, годишния и 6-месечния отчет на Главната колективна инвестиционна схема, Райфайзен Евро Клик.     

 

Ограничена отговорност:

 Райфайзен-Евро-Клик предлага модел на защита, който цели запазване на 90 % от най-високата достигната НСА за един дял от фонда и предотвратяване на спад от над 10 % от тази стойност. Този модел не е обвързваща инвестиционна цел на фонда и не представлява твърда гаранция на вложените средства. Поради тази причина е възможна загуба на капитал. Като част от инвестиционната стратегия на фонда е възможно инвестирането в деривативни инструменти, като в резултат от композицията му, както и от прилаганите техники за управление, фондът може да показва повишени нива на волатилност, като единичната цена за дял може да се покачва и да спада значително за кратки периоди от време, през които не е възможно ограничаването на загуба на капитал.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция, като инвестициите на самия фонд също не са гарантирани. Бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Представената информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорите фондове, организирани и управлявани от Райфайзен Асет Мениджмънт България и не следва да се тълкува като такова. За инвеститорите е препоръчително да се запознаят с актуалните проспекти и правила на Договорните фондове преди да вземат решение да инвестират. Пълните проспекти и допълнителна информация за договорните фондове може да бъде получена в офисите на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на РАМ  www.ram.bg. Проспектът, годишните и шестмесечните финансови отчети, цените за записване и обратно изкупуване, както и допълнителна информация за Райфайзен Евро Клик можете да намерите безплатно в интернет на английски език на адрес www.rcm-international.com