„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД променя възнаграждението за управление на договорните фондове, които управлява. 22.03.2017 Обратно

Уважаеми инвеститори,

Информираме ви, че считано от 22.03.2017г. възнаграждението за управление на договорните фондове, които дружеството управлява се променя, както следва:

  • ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ” - до 0,50% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда;
  • ДФ "РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА" - до 1,00% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда;
  • ДФ „РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС”- до 1,75% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда;
  • ДФ “РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ“ - до 2,90% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.

 

Считано от същата дата се удължава работното време, през което инвеститорите могат да закупят или да продадат своите дялове в ДФ „РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ”, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 

Допълнителна информация можете да получите на адреса на управляващото дружество:
Райфайзен Асет Мениджмънт, бул. „Никола Вапцаров" 55, Бизнес център ЕКСПО 2000, Фаза ІІ, 1407 София, телефон: (+359 2) 91 985 500, е-mail: ram.info@ram.raiffeisen.bg;
както и в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД.