Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от дата 01.02.2018г. стартира предлагането на дялове на нов договорен фонд “Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд” 29.01.2018 Обратно

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД уведомява своите инвеститори, че считано от дата 01.02.2018г. стартира предлагането на дялове на нов договорен фонд “Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”, Захранваща колективна инвестиционна схема, инвестираща постоянно най-малко 85 на сто или повече от своите активи в дялове на ДФ „Райфайзен-Фонд-Ертраг” (Raiffeisenfonds-Ertrag) - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт М.Б.Х.-Австрия.

Инвеститорите не дължат такса за записване на дялове от фонда и такса за обратно изкупуване при срок на инвестиция над една година, а при инвестиция под една година, таксата за обратно изкупуване е 0,60%. Захранващата КИС не дължи такси при записване и обратно изкупуване на дялове на Главната КИС. Валутата на фонда е лева, минималната сума за инвестиране е 30 лева, а възнаграждението за управление на фонда е до 2,00% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ “Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд”.
Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове от фонда всеки работен ден от 8:30-16:00 часа в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на Захранващата и Главната колективна инвестиционна схема, както и всякаква допълнителна информация, са достъпни и чрез Интернет страницата на УД “Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД - www.ram.bg.