Корпоративно управление

Информация от УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД съгласно чл.43, ал.1 от Наредба 44

Информация за настоящата Политика за възнагражденията в Райфайзенбанк (България) ЕАД, която се прилага за Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Политика за най-добро изпълнение на поръчките на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Политика за възлагане на изпълнение на поръчки на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Политика за обединение и разпределяне на поръчките на Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД

Политика за разглеждане на жалби на клиенти на Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД

Ред за подаване и разглеждане на жалби

УД „Райфазен Асет  Мениджмънт“ ЕАД (РАМ) информира инвеститорите в договорните фондове, че подаване на жалби от тях може да се направи писмено директно в офиса на РАМ, в който инвеститорът е подал своя договор-поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове на фонда или в офисите на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, в които се дистрибутират дялове на договорните фондове.

Всяко лице, което смята, че са нарушени правата му във връзка с предоставена инвестиционна услуга или управление на портфейл, има право да подаде жалба до “Райфайзен Асет Мениджмънт“ ЕАД без да заплаща такса.

Жалбата е в свободен текст, но задължително следва да съдържа:

•          Пълно име на жалбоподателя;

•          Адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

•          Описание на оплакването

Анонимни жалби не се приемат за разглеждане и остават без последващи действия.

Постъпилите жалби се завеждат в специален дневник в деня на постъпването им при спазване на изискванията на приложимите нормативни актове.

УД „Райфазен Асет  Мениджмънт“ ЕАД изготвя и изпраща отговор на жалбоподателя не по-късно от 10 работни дни от подаване на жалбата. В случай на невъзможност да се предостави отговор в горепосочения срок, жалбоподателят и Комисията за финансов надзор (КФН) се уведомяват за причините за забавянето и посочва срок за приключване на проверката и предоставяне на отговор.

Служител Нормативно съответствие на УД „Райфазен Асет  Мениджмънт“ ЕАД в срок от 10 работни дни от края на всяко тримесечие, в което има постъпила жалба изготвя нормативно определената информация и я изпраща на Комисия за финансов надзор.

В интерес на инвеститорите е преди подаване на договор-поръчка да се запознаят с Политиката на УД „Райфазен Асет  Мениджмънт“ ЕАД за разглеждане на жалби на клиенти,която може да бъде предоставена в офиса на РАМ, включително и в офисите на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, в които се дистрибутират дялове на договорните фондове, както и е достъпна на Интернет страницата на дружеството www.ram.bg.

Инвеститорите в договорния фонд имат възможност за подаване на жалби пред Комисия за финансов надзор и други държавни органи, както и да използват други форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България.

При несъгласие от страна на клиента с предоставените разяснения и отговор на жалбата, той може да се обърне към компетентните държавни органи, както и към:

Комисия за финансов надзор - адрес: гр. София 1000, Ул. „Будапеща” №16, централа: +3592 94 04 999, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл.5 ал. 2 и 3 от ЗПФИ и на дейностите и услугите по чл.86, ал.1 и 2 от ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори към Комисията за защита на потребителите на адрес: Гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, телефон: + 359 2 933 05 90; електронна поща: adr.finmarkets@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg

Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София, на адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, , телефон: + 359 2 933 05 17; електронна поща: adr.sofia@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg.

Медиатор, вписан в единният регистър на медиаторите за извънсъдебно разглеждане на спорове по Закона за медиацията: адрес - ул. Аксаков № 5, тел. 02 / 92 37 345 интернет страница: www.justice.government.bg.